ÇİGONG SİSTEMLERİ

 

Okulda Öğrenebileceğiniz GÜÇLÜ TERAPİ ÇİGONGU SİSTEMLERİ

Zhi Kong Qigong (Kendi Kendine Denetlenebilen Can Yetkinleştirme Terapisi)
Soluma Düzenleme ve Canlılık Güçlendirme Kalıbı (böbrek bazlı çok amaçlı güçlü terapi çigongu; kanser vakalarında başarılı bir yöntem)
Taşıma ve Dönüştürme Kalıbı (dalak bazlı çok amaçlı güçlü terapi çigongu)
Böbrek Masajı ve Öz Yararlandırma Kalıbı (böbrek ve işlevleri)
Baş Masajı ve Zihni Dinginleştirme Kalıbı (kalp ve perikarda yönelik)

Fan Teng Gong (Sağlığı Kanatlandırma)
Temel ve Ana Alıştırmalar, Kapanış Alıştırması (karaciğer bazlı güçlü terapi çigongu; kanserlerde ve özellikle karaciğer kanserinde başarısı kanıtlanmış bir sistem)

Wuji Gong (Primordial Wuji Qigong)
Giriş ve Çıkış Alıştırması, Yer ve Gök Spiralleri (yin metabolizma ve kalbe yönelik)

Daoyin Yangsheng Gong (Can Yetkinleştirmenin Yaşamı Besleme Ekolü)
Otuz kadar alıştırma sistemi bulunur.
Okulumuzda öğretilenler
Dört Düzenleme Yöntemi: Zihni, Solumayı ve Bedeni Düzenleme, İçsel Beslenme
Sağlığı Koruma Çigongu (Daoyin Baocian Gong)
49luk Can Ağı Hareketli Çalışması (49 Şi Cingluo Donggong) (akciğer bazlı güçlü terapi çigongu; kanserler dahil birçok hastalığın iyileştirilmesinde başarılı bir yöntem)

Guigen Çigong (Kaynağa Dönüş Çalışması)
Beş iç işleve yönelik alıştırmaları, başlangıç, geçiş ve kapanış alıştırması ve derin dinginliğe girme uygulamasıyla başarılı tıbbi bir alıştırma sistemidir.

 

Köken ve amaçlarının çeşitliliği çigong sistemlerinin sayısını kabartır. Vadi Ruhu günümüzde yaşatılan ve uygulanan çigong sistemlerini tanıtıyor ve bunların içinden bazılarının eğitimini veriyor. Aşağıda anlatılan sistemler, şiatsu dışında, uygulayıcıların kendi üzerlerinde çalıştıkları sistemler ya da onların alt alıştırmalarıdır. Vadi Ruhu'nda eğitimi hiç verilmeyen ya da artık verilmeyenler mavi renkte belirtilmiştir.

 

Ağaç Duruşları / Dikili Kazık Çalışması (Can Cuang Gong)

ağaç duruşOldukça yaygın çalışılan önemli bir çigong sistemidir. Ayakta durarak uygulanır, gevşeme, duruş, soluma ve zihinsel etkinlik unsurlarını bir araya getirir. Çince adı olan can cuang dikili kazık anlamına gelir ve ağaçlara gönderme yapar. Ağaçlar gök ve yerden beslenirler, güçlerini çevrelerindeki yaşam getiren su, toprak, hava, güneş ışığı gibi varlıklardan alırlar. Ayakta bir ağaç gibi duranlar, çevrelerindeki yaşamla etkileşen, onu soluyan bir enerji alanı oluştururlar ve evren onları besler.

Ayakta durmak Çin kökenli çigong sistemlerinin hep doğal ve bütünleyici bir parçası oldu, bununla birlikte ağaç duruşlarının babası ve büyük olasılıkla en iyi öğretmeni olarak yirminci yüzyılda yaşamış olan Vang Şiang-cai tanındı. Öz savunma sanatçısı olmanın yanında Vang Şiang-cai bir ruhsal öğretmendi. Onun yaklaşımına göre ayakta dururken boş bir zihinle çi akışının içeride uğradığı engelleri algılama (iyileştirme), saldırganı önceden herhangi bir strateji hazırlamadan yaratıcı bir biçimde karşılama (öz savunma) ve evrenin doğasını anlama (ruhsal gelişme) olanakları kazanılır. Ağaç duruşları ruhu ve bedeni eş ölçüde eğiten ve bedenlerdeki yaşam enerjisini arttırarak büyük miktarlara çıkaran ve dolaşımını iyileştiren çok az sayıda çigong sisteminden birisidir. Şifacılığın, ruh-bedensel gelişimin ve öz savunma sanatlarının etkin ve temel parçasıdır.

Ağaç duruşları iyi sağlık düzeyinde ve iyileşmekte olan hastalara uygun bir alıştırmadır. Ayakta bir ağaç kadar dingin ve sağlam durarak soluma derinleştirilir, yanlış duruşlar düzeltilir, dikkat toplama ve gevşeme yetenekleri geliştirilir, böylece sağlık düzeyi yükseltilir. Yüksek tansiyon, baş ağrıları ve dönmeleri, şizofreni, beden farkındalığı yitimi, kireçlenme, bronşit, sarılık, karaciğer sertleşmesi, dışkı atımını kontrol edememe ve şeker hastalığı tedavilerinde faydalıdır. Bazı hastalıklarda ve pek kötü sağlık durumlarında çalışılmamalıdır.

 

Altı Sağaltıcı Ses Soluması (Liu Tsı Cüe)

altı sağaltıcı sesBelli sözcükleri sessizce söylerek yapılan soluma çalışmaları sayısızdır. Hastalıkları giderme ve yaşamı uzatma yöntemi olarak da geçen altı sözcük (ses) yöntemi bu tür çalışmaların içinde önemli bir yer tutar, Budacı kökenlidir. "Soluma yöntemi" tanımlaması, iç organların çalışmalarını düzenlemek amacıyla altı sözcüğü solumayla eşgüdüme sokmayı belirtir. Bazı çeşitleri sesli söylense de antik kayıtlara göre bu yöntem sözcüklerin sessiz söylenmesini gerektirir. Okulumuzda bu yöntemin kliniklerdeki kullanılış biçimi öğretiliyor. Altı sesin farklı antik dokümanlarda beş yin iç organı ve dört mevsimi ifade ettiği belirtilir. Kayıtlar, altı sağaltıcı ses yönteminin çeşitli hanedanlıklar boyunca kullanıldığını ve sağlık korumada etkinliklerini kanıtladıklarını yazarlar.

Gün boyunca çalışan iç organlarımız ısınır. Onların sıcaklıklarını bu seslerle düşürüp kanallarında dolaşan can miktarlarını en uygun düzeylerine getirmek ve üzerlerindeki olumsuz duyguları atmak, onları, karşılıkları olan renklerle beslemek gibi çok özel işlevi olan bu çalışmanın güçlü iyileştirici etkileri olur. Birçok kronik hastalıkta başarılı iyileştirici etkileri olmaktadır. Okulumuzdaki çalışmalarda reflü ve allerji sorunlarındaki iyileştirici etkileri yaşama geçirildi.

 

Beş Hayvan Oyunu (Vu Çin Şi)

Beş Hayvan Oyunu antik zamanlardan kaynaklanır. Doğu Han Hanedanlığı devrinin (M.S. 25 - 220) sonlarına doğru tıp alanının ünlü bilim adamı Hua Tuo antik zamanların bilgisinden faydalanarak vu çin şi denilen, kaplan, geyik, ayı, maymun ve kuş hareketlerinin taklit edildiği bir dizi alıştırma geliştirdi. İnsanın bedensel etkinliğine eşgüdüm kazandıran bu hareketler sağlığı korumak ve bünyeyi kuvvetlendirmek amacıyla yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve halen kullanılmaktadır. Birçok kronik hastalıkta olduğu gibi kanserde de başarılı sonuçlar verdiğini kaynaklar yazmaktadır.

Her temel alıştırma beş hareketten ve beş oyunun tamamı da yirmi beş hareketten meydana gelir. Beş Hayvan Oyunu, özellikleri gereği içe ve dışa özgü hareketleri, hareketli ve durağan alıştırmaları içerir, bu oyunlarda yumuşaklık ve sertlik karşılıklı olarak birbirlerinden destek alır, zihinsel ve bedensel etkinlik bütünleşir, zihin, duruş, çi ve güç bir olur.

 

Büyük Düzenleyici Alıştırma (Yün Hua Gong)

Büyük düzenleyici alıştırma çigongun tıp okulunun tanınmış ve pek güçlü etkileri olan köklü bir sistemidir. Yün taşımak, hareket ettirmek, hua dönüştürmek, gong ise çalışma demektir. İşlevi göz önüne alınacak ve kısaca anlatılacak olursa, büyük düzenleyici alıştırma denir. Bedenin üstü ile altı ve içiyle dışı arasındaki yaşam enerjisi iletişimini kurdurur, bedende, dört farklı kalitede bulunan enerjiyi, dönüştürücü evre olan toprak evresinin enerjisini etkinleştirerek birbirlerine dönüştürür, hastalıklı enerjiyi dışarı attırırken yeni ve taze enerjiyi büyük can alanlarına çektirir. Böylece bedenin içindeki yaşam enerjisinin dönüşümlerini ve hareketliliğini sağlarken dış ile iç arasında süren enerji değiş-tokuşunu canlandırır.

Yedi ayrı alıştırmadan meydana gelir. Temel olarak dört yöne doğru, üç can alanını açma - kapama ve yavaş yürüme alıştırmalarını içerir. İkinci kısmında iki can alanını açma kapama ve karın yoğurma uygulamaları yapılır. Başlangıçta ve bitirirken üç kısa süreli alıştırması vardır. Bütün bu alıştırmalar bedendeki yaşam enerjisinin temel davranışlarını düzenlediği için gerek sağlığı korumada gerekse birçok hastalığın iyileştirilmesinde başarıyla kullanılmaktadır.

Mide ve bağırsak sistemi kronik hastalıkları, hazımsızlık, dudaklarda donukluk, karın şişlikleri, yetersiz beslenme, ülser ve mide kanseri, ishal, dışkıdan kan gelmesi, karaciğer ve kan hastalıkları, yüksek ve alçak tansiyon, kalp hastalıkları, kalp ritm bozuklukları, bronşit ve benzeri solunum yolları hastalıkları, su toplanması sonucu balgam oluşumu, kas gevşekliği, bozulması ya da erimesi, adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, tüm jinekolojik, ürolojik hastalıklar, kısırlık, genel zayıflık ve yorgunluk, ödem, hatta geçirilen kazaların olumsuz sonuçları ve tümör, kanser durumları bile büyük düzenleyici alıştırma ile müdahale edilebilen sağlık sorunlarının içindedir.

 

Can Arındırma Çalışması (Tsang Fu Gong)

Geleneksel Çin tıbbı kuramı sağlık durumunun, yaşam gücünün ana ve ikincil can kanallarında pürüzsüzce akabilmesine bağlı olduğunu öne sürer. Can kanallarındaki herhangi bir yavaşlama, durgunlaşma ya da tıkanıklık sağlığın bozulmasıyla sonuçlanacaktır. Arınma çalışması can kanalları üstündeki engelleri giderir, yaşam enerjisi akışlarını düzenler, iç organları arındırıp güçlendirir. İyileştirici etkileri olan tıbbî bir çigong sistemidir.

 

Dönüşümlü Burun Solunumu

Bu teknik Dr. Henry K. S. Wong tarafından pranayama solunumundan uyarlandı. Klinik gözlemleri elli yıl sürdü. Bu gözlemlerin sonucunda Dr. Wong dönüşümlü burun solunumunun “bedendeki serin - sıcak, yin - yang dengesizliklerinin düzeltilmesinde etkili” olduğunu buldu. Bu alıştırma bu özelliğiyle üşümeye ve / ya da ateş çıkmasına neden olabilecek koşullara ileri düzeyde etki ederek hastalıkların iyileştirilmesine yardımcı olur.

Bu çigong ana can kanallarını sıkışıklıklardan, engellerden temizler, böylece çi, bedenin gerek duyduğu yerlerine giderek oraları iyileştirir. Dönüşümlü burun solunumu Yoga öğrencilerinin çok iyi bildiği soluma alıştırmasının Daocu bir türüdür. Soluk bir burun deliğinden alınır, bir süre tutulduktan sonra diğer burun deliğinden verilir. Aynı zamanda zihinde çinin, omurganın sağ ve sol yanındaki iki paralel kanaldan ve omurga boyunca uzanan sübtil bir kanaldan aktığı canlandırılır. Yoga yönteminden farklı olarak bu çigong tekniği zihinde canlandırmayı ve soluk tutulurken yaşam enerjisini devindirmeyi içerir, özel bir dikkat gezdirme yöntemini kullanır.

 

Ejderhanın Çocuklarına Uçmayı Öğretme Yöntemi (Fan Teng Gong)

Orta İmparatorluktan (Çin) Bir Sağlık Devrimi, Etkili Bir Kendini Şifalandırma Sanatı

Bir çigong sistemi olan fan teng gong batılı ülkeler içinde en çok Almanya’da yaygınlaştı ve son yıllarda Alman basınında özellikle kanser tedavisindeki büyük başarısı nedeniyle dikkat çekti.
Fan teng gongun simgesel algılanması gereken çeşitli karşılıkları vardır. Aşağıda bunlardan, birbirinden biraz farklı üç anlatım biçimini görebilirsiniz:

 • Sıradan bir insanın göğe yükselme yöntemi ya da uçma sanatı
 • Sıradan bir insana, ejderha gibi uçabilme olanağı veren yöntem
 • Ejderhanın, çocuklarına uçmayı öğretme yöntemi

Bunların hepsi temelde, sıradan, ortalama bir insanın “uçmayı” başarabileceği mesajını verir. Doğal ki, burada uçmak güçlü bir sağlığa ulaşmayı ve ruhsal açıdan gelişmeyi simgeler. 
Fan teng gongun uzandığı geçmiş sekiz yüz yıl ile bin yıl arasında değişir. Sanat bu uzun süre boyunca Çin’de ustadan öğrencilerine gizlilik içinde iletildi. Sanat halka ilk olarak yine Çin’de seksenli yıllarda Lü Şüe-čı adlı usta tarafından açıldı. Lü Şüe-čı yaklaşık olarak otuz yıldan bu yana Çinli ve diğer çigong öğretmenlerine fan teng gong öğretmektedir.
Fan teng gong geleneksel bir Daocu çigong sistemi, bir ayakta durma çalışmasıdır. Çigongun, durarak yapılan, yumuşak ve içsel (dahilî işlevlere yönelik) stillerinin içinde yer alır. Enerjetik etkisi büyük, üst düzeyli bir çigong sistemidir. Birkaç yüzyıl boyunca denenmiş ve günümüze ulaştırılmış,  az sayıdaki geleneksel çigong türleri arasında olması fan teng gongun değerini ortaya çıkarır. 

 

Uygulama

Dört temel, on ana alıştırması, çıkış alıştırmaları ve oturarak yapılan bir çalışması vardır. Ayakta yapılan alıştırmalar çeşitli el ve kol duruşlarından ve pozisyon geçişlerinden meydan gelir. Sağlık ve hastalık durumlarında çalışırken dönülmesi gereken yönler vardır.
Uygulayıcı, ayakta çalışırken kendi ellerini sistemli bir biçimde kendi bedeninin belli alanları üstünde tutar. Böylece el ayalarındaki emek sarayı noktaları ile bedendeki aku noktaları arasında, bedenin kendini iyileştirme güçlerini büyük oranda uyaran, güçlü bir enerji akımı meydana gelir.
Daha önce olasılıkla küçük bir dere gibi duyumsanan enerji akımı, fan teng gong çalıştıkça büyük bir ırmağa dönüşür ve uygulayıcıları büyük miktarda taze enerjiyle besler. Bunun doğal sonucu olarak bedensel, zihinsel ve duygusal enerji ketleri çözülür, yaşamımızı güçleştiren engeller süpürülüp giderilir, meridyenler geçirgenleşir, enerji sistemi temizlendiği için tüm bedendeki enerji akışı uyumlu hale gelir ve yeni enerji alınabilir. Uygulayıcı bedenine akan yeni bir enerjiyle birlikte hoşuna giden bir sıcaklık duyumsar. Bu, çigong türleri içinde ender görülen bir etkidir.
Ayakta yapılan alıştırmaların her biri bir öncekinin üstüne temellenir. Alıştırmaların en kısa ve en uzun çalışma süreleri belirlenmiştir. Doğal ki, kendinizi bu sürelere katı bir biçimde uymaya zorlamamalı, deneyim ve bedensel dayanıklılık düzeyinizi dikkate almalısınız. Deneyiminizi geliştirdikçe ayakta daha güçlü durabilir ve böylece kural sürelere uyabilir hale geleceksiniz. Bu süreçte hiçbir zaman baskısı söz konusu değildir.

 

Ruh-Beden Sağlığına Etkileri

Fan teng gong doğal olarak, ruhu yatıştırmaya ve her tür hastalığa karşı dirençli kılmaya da pek uygun bir yöntemdir.
Özel çalışmalar yapmadıkça, yaşamı teşvik eden ortamlarda yaşamadıkça insanın yaşam enerjisi çoğunlukla zayıflar, bünye hastalığa yatkınlaşmaya başlar ve canlılığını hızla yitirir. Burada fan teng gong etkili biçimde devreye girer. Öncelikle dört temel alıştırma ile ağır enerji ketleri çözülüp atılır ve beden, yüksek enerji potansiyeline hazırlanır. Ardından gelen on ana alıştırmayla ruh-beden adım adım çok daha fazla taze enerjiyle beslenir ve dengesizlikler giderilir. Düzenli uygulayarak ellerinizi şifalandırıcı ellere dönüştürür, kendi kendinizi iyileştirirsiniz. Sonunda oturarak yapılan çalışma sizi evrenle birlik haline sokar.
Fan teng gongda ağırlıklı olarak karaciğer enerjisiyle çalışılır, çünkü birçok hastalanma sürecinin temelinde karaciğer işlevi yatar ve karaciğerin çalışması zehirlerden arınmadan sorumludur. İlk haftalarda öncelikle enerji sistemini temizlemek için temizleme alıştırmaları yapılır. Enerji ketleri yumuşak ve temkinli bir şekilde giderilir. Bu özelliği fan teng gongu herkesçe güvenli bir şekilde kullanılabilir kılar. Devam eden ana alıştırmaların her biri tek tek iki hafta süreyle çalışılarak önce karaciğer meridyeni, sonra diğerleri ve her şeyden önce küçük gök döngüsü olmak üzere meridyen sistemi geçirgen hale getirilir. Çalışırken beden ısısı yükselir ve güçlü bir ısınma hissedilir ki, bu, eğer varsa kanser hücrelerini güçlü bir şekilde öldürür.
Geleneksel Çin tıbbı birçok bedensel ve ruhsal dejeneratif (yapı bozulması ve işlev yitimi ile ilgili olan) süreci ve ağır hastalığı, kullanılıp durgunlaşmış çinin, sorunu yaşayanın kendi kendine atıp kurtulamadığı aşırı soğukluk birikimi olarak görür. Bu kullanılmış yin enerji soğuktur ve güçlükle aktığı için yüksek dozlarda birikirse, kolayca enerji ketleri oluşturur ve sonuçta bir takım hastalıklara meydan vermiş olur.
Düzenli fan teng gong çalışarak bu tür yakınma ve hastalıklar engellenmiş olur. Uygulamanın yarattığı sıcak enerji bedende serbestçe akarak enerjetik “buzlanma”ları giderir ki, bu da zihin - bedene zehirleri attırıcı, uyum kazandırıcı ve güçlendirici etki yapar.

Fan Teng Gong

 • Bağışıklık sisteminin güçlendirir.
 • Sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırır.
 • İç huzuru ve dinginlik sağlar.
 • Kanser, MS ve Aids’te yüksek tedavi etkisi olur.
 • İş görme yeteneğini iyileştirir.
 • Sezgi ve yaratıcılığın arttırır.
 • Belleği iyileştirir.
 • Yaşama sevinci verir. 

Üst düzeyli hedefler söz konusu olduğu zaman da fan teng gong, geleneksel olarak kanser ve diğer ağır hastalık hallerinde çalışılabilecek kadar etkili ve yüksek enerjili bir çigongdur. Ancak tabii ki, çalışmak için hasta olmak gerekmez, çünkü FAN TENG GONG SAĞLIĞI KAZANMAKTAN, HASTALIKLARDAN KORUNMAYA VE BELLİ BİR SAĞLIK DÜZEYİNİ TUTTURMAYA, ORADAN DA KENDİNİ RUHSAL ALANDA YETİŞTİRMEYE KADAR TÜM KADEMELİ GELİŞME YOLLARINI İÇERİR. Bu özellikleri nedeniyle fan teng gong üst düzeyli alıştırma sistemleri içinde yer alır.

 

İç Besleyici Çalışma (Nei Yang Gong)

Teknik Ming Hanedanlığının sonlarına doğru Hıbey Eyaletinde ortaya çıktı, 20. yüzyıla kadar gizli bir yöntem olarak ustadan öğrenciye aktarıldı ve en son 1947 yılında tıp doktoru Liu Gui-cen tarafından halka açıldı ve tıbbî amaçlı olduğu için hastanelerde hastalara eğitimi verilmeye başlandı.

İç besleyici çalışma günümüzde Çin’de en yaygın uygulanan çigongdur. Herhangi bir iyileştirme yöntemini ya da diğer çi alıştırmalarını tamamlar. Bütün iç organları güçlendirir, gerginliği azaltır ve giderir, uyku ve sindirimi iyileştirir. İçe özgü bu çigonga kronik hazımsızlık ve kabızlık, ülser, astım, sinir bozukluğuna bağlı deri iltihabı, romatizma, kronik işlevsel kalp hastalığı, düzensiz adet görme ve yorgunluk gibi çeşitli sorunlarda başvurulur. İnsan varlığına bütüncül girişimde bulunur.

İçsel koruyucu ve destekleyici çalışma bir iskemlede otururken de, baş ya da üst bedeni bir yastığa dayamak koşuluyla sırtüstü ya da yan yatarak da çalışılabilir. Özellikle yatağa bağlı hastaların rahatlıkla yapabildiği bir alıştırma sistemidir. Uygulamada iyileştirici sözcükler solumayla eşgüdüm içinde sessizce yinelenir.

 

İçe Özgü Çigong Masajı (Tuina), Kendi Kendine Uygulama

İçe özgü çigong masajı belli başlı akupresör noktalarını ve enerji kanallarını uyararak yaşam enerjisini ve duyguları düzenler, canlılığı güçlendirir, ruh ve bedeni iyileştirir ve çeşitli kronik sağlık sorunlarını giderir.

 

İlik Yıkama Yöntemi (Şi Sui Cing)

Hintli rahip Bodidarma'nın (Çincesi: Puti Damo) Çin'deki Budacı Şaolin tapınağına getirdiği bir sistemdir. Bu sistem Budacı rahiplerin yaşam sürelerini arttırmıştır. Bodidarma'nın eğitim yöntemine göre, kendisinin getirdiği diğer bir sistem olan kas ve tendon değiştirme yönteminde ustalaştıktan sonra yapılmasıyla etkisini ortaya koyar. İlik depolarının yenilenmeleri ve dolmalarını, kemik dokularının sağlamlaşmasını sağlar. İlik depoları yenilenince kan tablosu olabilecek en sağlıklı görünümünü kazanır. Bu ömrü yüz yılın ötesine doğru uzatan bir etkidir.

İlik yıkama yöntemi ileri düzeyli bir çigong sistemi olduğu için öncesinde diğer başka sistemleri çalışmış olmak gerekir.

 

İlksel Boşluk Çigongu (The Primordial Wuji Qigong)

Efsanevî Daou rahip Çan San-fıng'ın tasarlayıp yarattığı bir çigong sistemidir. Zamanı tersine döndürme iddiasındaki bu yöntem hem taici çüen hem feng şui hem de iç simya unsurlarını içerir ve aydınlanma taicisi olarak geçer. Yer'in dört yönünün ve Gök'ün enejilerini çektirir, ateş ve su çilerini kaynaştırır, yin nitelikli çiyi arttırır, hizmet kanalındaki yin çi akışını güçlendirir.

Dizi yer ve gök spirallerinden meydana gelir. Bu spiraller dört yöne doğru çalışılır.

 

İpek Sarma

İpek sarma eklemleri çalıştıran ve açan bir hareket sistemidir. Çen sitli taici çüende tamamlayıcı alıştırma olarak kullanılır.

 

Kanal Alıştırmaları

meridyen alıştırmalarıKanal alıştırmaları Mak Ko Ho (Doğru Yol Yöntemi) adlı Japon alıştırma sisteminin bir parçasıdır. Yaşam enerjisinin “dolaştığı” sistemdeki kanal çiftlerini esneterek üzerlerindeki çi akımını uyarır. Yogadaki esneme devinimlerini esin kaynağı alarak biçimlendirilen kanal alıştırmaları Çin tıbbının can kanalı (meridyen) kuramı üzerine kuruludur. Şiatsunun Zen okulunu kuran Japon usta Şizuto Masunaga tarafından tanıtılmıştır.

Ağırlıklı olarak esneme tekniklerine dayalı bir çigong türüdür. Can kanallarındaki durgunlukları giderir, kan ve canı uyumlu hale getirir, fizyoloji ve psikolojiyi iyileştirir. Yitirilmiş olan koklama duyusunu canlandırdığı ve genel rahatlama sağladığı okulumuzdaki örnek uygulamalarda görülmüştür. Temel ve tamamlayıcı alıştırma dizileri vardır.

 

Kas ve Tendon Değiştirme (Sıkılaştırma, Güçlendirme) Yöntemi (Yi Cin Cing)

Hintli rahip Bodidarma'nın (Çincesi: Puti Damo) Çin'deki Budacı Şaolin tapınağına getirdiği bir sistemdir. Kas ve tendon değiştirme yöntemi Budacı rahiplerin hareketsizlikten bozulan sağlıklarını düzeltmiştir. Kas ve tendonların, çoğunlukla uzuvları devindirmeden, oldukları yerde kasılıp gevşetilerek çalıştırıldığı alıştırmalardan oluşan bir dizidir. Kasları bu çalıştırma biçimine bilimsel dilde izometrik çalıştırma denir. İzometrik kas çalışması kasların dayanıklılığını arttırır.

Kaslar ve tendonlar günlük yaşamda yeterince kullanılmadığı sürece ileri yaşlarda işlevleri zayıflar ve sarkmaya uğrarlar, bedenin atletik görünüşü de yitirilir. Bu sistem hem kas ve tendon sağlığını ayakta tutar, hareket ve kavrama yeteneklerini ileri yaşlara taşıma olanağı sağlar, hem bedenin güzel görünüşünü korur, hem de meridyenlerin üstündeki yaşam enerjisi akışlarını iyileştirir.

Okulumuzda on (+2) alıştırmadan oluşan bir dizisi öğretilmektedir.

 

Kaynağa / Kökene Dönüş Yetkinleşmesi (Guigen Qigong)

Çince Guigen kaynağa ya da kökene dönüş anlamına gelir. Yirminci yüzyılın sonlarında Pekin'deki Şi Yuen Hastanesi'nin Çigong Departmanı'nda geleneksel Çin tıbbı hekimi Su Hongtao'nun yirmi yıllık araştırma ve deneyimlerinin sonucunda geliştirdiği tıbbî bir can yetkinleştirme sistemidir. Her türden süreğen hastalık çeken hastaları iyileştirmek için kullanıldığı gibi sağlıklı insanların sağlık düzeylerini ilerletir ve üst düzeyli duyuları geliştirir.

Doktor Su'nun, "yokluk en iyi tıptır" deyişi bu alıştırma sisteminin ana fikrini anlatır. Yokluk haline eriştiğiniz zaman yaradılışın ilksel kaynağıyla birsinizdir. Bilincin bu halinde gizil güç sınırsızdır. İnsan zihin - bedeninin enerjetik ve fizyolojik işlevleri en uygun etkinliklerinde çalışırlar. 'Yokluk'ta rahatsızlık, hastalık, duygusal uyumsuzluk ve zihinsel bulanıklık bulunmaz. Oluşun bu saf halinde doğallık, masumluk ve bir çocuğun tam canlılığı bulunur.

Bu hale eğitimin durağan ve yarı hareketli alıştırmalarıyla ulaşılır. Yarı hareketli alıştırmalar beş evre modelinin ilkelerine göre tasarlanmıştır ve birbirleriyle çiftler halinde ilişkilenen on iki iç organın işlevlerine yöneliktir. Durağan yapılan yokluk alıştırması canlılığı arttırır, geliştirir. Sistemin genel etkisi, bedenlerimizdeki can akışlarını arttırıp güçlendirmesi ve uyumu yeniden kurmasıdır.

 

Rüzgâr Yürüyüşleri (Şi Şi Hu)

rüzgar yürüyüşüÇigongun görece yeni bir sistemidir. Özel solumalarla belli iç organların sağlığına yönelik olarak yapılan rüzgar yürüyüşleri güçsüzlüğü enerjik bir bünyeye ve kanın asidoz halini alkaloza çevirirler, iç organ işlevlerini iyileştirirler. Guo-lin adlı kadın usta yaydı.

Büyük düzenleyici alıştırma ile birlikte etkin bir çigong terapisi olarak kullanılır.

Kalp yürüyüşü genel olarak akut ve kronik kalp hastalıklarına yöneliktir; huzursuzluk, yerinde duramama, sinirlilik, uykusuzluk, dalgınlık, unutkanlık, sayıklama, aşırı terleme, beden sıvılarının tüketimi sonucu oluşan sinirlilik ve çarpıntı, yüksek tansiyon, romatizma, kolera, dilin kırmızı, eflatunî, gergin ya da kıvrık olduğu hastalık hallerinde, bilincin kısmen ya da bütünüyle yitirilmesi durumunda, dış yaralanmalarda ve kaza travmalarında kullanılır.

Akciğer yürüyüşü genel olarak akciğerler, solunum yolları ve tüm solunum sistemi ve onunla bağlantılı dokuların sorunlarında kullanılır; göğüste doluluk ya da gerginlik hissi, burun tıkanıklığı, söktürücü öksürük, traşit ve bronşitte, serî solumada, deri matlığı, saç kuruluğu, bitkin ifadeli yüz, anormal terleme, kulak çınlaması, sinüzit, larenjit (gırtlak iltihabı) ve farenjit (yutak iltihabı) hallerinde faydalı olmaktadır.

Böbrek yürüyüşü bütün hastalıklarda temel terapi olarak kullanılır. Solumayı düzenler, canlılıkla doldurur. Genel olarak akut ve kronik böbrek hastalıklarına yöneliktir; böbrek yetersizliği, böbrek alanı iltihaplanması, böbrek, mesane ya da safra kesesi taşları, idrar yolu tıkanıklıkları hallerinde, genel olarak karaciğer sorunlarında, kaza sonuçlarında, kanser ve tümörlerde, tüm jinekolojik ve ürolojik bulgularda, eklem ve omurga rahatsızlıklarında kullanılır.

Okulumuzda böbrek yürüyüşü, böbrek-akciğer-dalak-karaciğer bütünleşik yürüyüşü ve kalp yürüyüşü ile kanser durumlarında ek olarak kullanılan hızlı yürüyüş öğretilmektedir.

 

Sekiz Brokar (Ba Duan Cin)

sekiz brokarSekizyüz yıldan fazla bir zamandır Çin’de yaygın olarak çalışılan sekiz brokar koruyucu ve iyileştirici etkileri olan bir zihin-beden eğitimi alıştırmasıdır. Tarihteki ilk yazılı biçimi sekizinci yüzyıla ait “Canlılığı Tam Olarak Yeniden Kazanma Üzerine On Bilimsel İnceleme” adlı Daocu bir yapıtta yer almaktadır. Bu metinlerde alıştırma dizisi ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Geleneksel daoyin yöntemlerinden türetilmiş bir sistemdir.

Bütün dünyada tanınan, yumuşak hareketlerle, ama iç güçle (yaşam enerjisiyle) yapılan yarı hareketli bir çigong dizisidir. Sekiz brokar ayakta yapılan şık ve zarif sekiz devinimden oluşur. Kas ve tendonları gerip uzatır, kol ve bacak kaslarını güçlendirir, göğüs kaslarını geliştirir, omurgayı dikleştirip iyi bir duruş kazandırır, kanallar ve onlara bağlı olan iç organları uyararak çalışmalarını iyileştirir, yaşam enerjisini düzenleyerek ruhu da iyileştirir. Taici çüenin dizi hareketlerine ve ağaç duruşlarına hazırlık amacı ile de çalışılabilir.

 

Süzülen Turna

 

Taici Çubuğu (Taici Ç)

Daocu kökenli, yedi aşamalı bir sistemdir. Tarihi söylence ve efsanelerde yitip gider. Tarih, sistemin ilk olarak Sung Hanedanlığı zamanında (MS. 960 - 1278) Çen Şi Yi adlı bir Daocu münzevîden onun uzun süreli dostu olan imparator Çao Kang Yan'a iletildiğini kaydeder. Bu öğreti aile hazinesi olarak yeni kuşaklara aktarıldı. Yüzyıllar sonra imparator Çu'nun ardıllarından Cao Cong Dao adlı bir usta yaşamının son yıllarında bu sistemi halka tanıttı.

Sistem birçok alıştırma türünü barındırır. En tanınanı yirmi altı santimetrelik ahşap bir çubukla yapılanlarıdır.

Diğerleri yanında özellikle sinir, sindirim sistemi sorunlarına, uykusuzluğa, yüksek tansiyona, karşı oldukça etkilidir.

 

Taici Beş Evre (Taici Vu Şing)

 

Uyumla Yapılan On Sekiz Hareket (Taici Çigong Şi Ba Şi)

Çin'in tanınmış çigong ustalarından Lin Hoğ-şeng'in taici çüenin hareketlerinden esinlenerek geliştirdiği, yarı hareketli bir çigong sistemidir. Sistem milyonlarca insan tarafından, yalnızca Çin'de değil, Güney Doğu Asya, Japonya, Amerika ve Avrupa'da da beğeniyle çalışılmaktadır.

Öğrenilmesi kolay on sekiz zarif alıştırmadan meydana gelir. Tıbbî amaçlı dizayn edilmiştir: Ruh ve bedensel sağlığa yönelir, sağlığı korur, hastalıklara karşı direnç kazandırır ve hastalık durumlarında iyileştirir. Fizik tedavinin tüm unsurlarını bünyesinde toplar.

Uyumla yapılan onsekiz hareket özellikle sırt ve bel bölgesi rahatsızlıklarına, siyatiğe, şişmanlığa, omuz eklemlerindeki iltihaplanmalara, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklarına, akciğer anfizemine, astıma, kronik sarılık ve böbrek iltihaplanmalarına, şeker hastalığına, mide ve bağırsak iltihaplanmalarına, bedensel zayıflık ve çabuk yorulma hallerine, uykusuzluk ve sinirliliğe iyi gelir. Bir ayı aşan düzenli bir uygulamayla kalıcı etkileri görünür. Belli hastalıklarda dizinin tümü değil, yalnızca belli alıştırmaları çalışılabilir.

 

Yaban Kazı Çigongu (Dayan Çigong)

Yaban kazı Daocu Kunlun sisteminden gelir. Çin'in tanınmış çigong kadın ustalarından Yang Mei-cun'un atalarından miras alarak günümüze kazandırdığı bir sistemdir. Sistemin şekillendirilmesinde büyük ölçüde yaban kazının hareketlerine öykünülmüştür. Bu nedenle onun büyük gücü ve güzelliği hareketlere yansır.

Tai yin (büyük yin) çigong sisteminin kardeş sistemi olması dolayısıyla dişi bir çigong sistemidir ve hareketlerinde dişi ruhu ön plana çıkar. Sistem çok sayıda alıştırma grubu içerir. Bunlardan en tanınmış olanları her biri altmış dört kalıp içeren iki hareket dizisidir; ilki doğum sonrası çisini düzenleyip iyileştirir, ikincisi doğum öncesi çisini güçlendirir.

Yaban kazı çigongu, içinde birçok çigong sisteminin unsurunu barındırdığı için birçok sağlık sorununa güçlü çare olur. Olumsuz çiyi attırır, olumlu olanını toplatır, tek tek can kanalları ve aku noktalarını uyararak iç organları, bedeni ve zihni güçlendirir.

 

Yedi Yıldız Boksu

 

Yüzen Ejder

Antik bir Çin alıştırmasıdır, Daocu gelenek tarafından bize ulaştırılmıştır. Uygulaması üç aşamaya ayrılır: Bir hazırlık alıştırması olan ilki, “Süzülen Ejder Canla Besleniyor” adıyla anılır ve özel bir soluma yöntemidir. İkincisi Yüzen Ejder alıştırmasının kendisidir. Sonuncusu, diğer alıştırmalarda ortaya çıkarılan enerjinin alt can alanında (dantiende) depolanması için yapılır. Buna, “Oturan Ejder Meditasyonu” denir.

Yüzen ejder alıştırması yılanların (efsanevi ejderin) yüzme hareketlerine öykünerek bedeni ve omurgayı belli bir ritmle oynatarak yapılan yarı hareketli bir çigong dizisidir. Genellikle kısa hareket devirlerini yineleyerek beş dakikadan yirmi dakikaya kadar sürebilen sürelerde yapılır. Gevşeme yeteneğini iyileştirir, solunum (akciğerler), sindirim sistemlerini ve böbrekleri güçlendirir, enerji verir, pekliği azaltır ve giderir, salgı bezlerini uyararak besinlerin yakılma sürecini güçlendirdiği için diyet uygulamaya gerek bırakmadan kilo verdirip uygun kiloya getirir, derideki sorunları gidererek canlandırır, yeterli sıklıkta çalışılırsa, yaşlılığa bağlı kırışıklıkları giderir, dikey can kanallarındaki yaşam enerjisi akışını canlandırır, omurga ve sinir sistemine faydalı olur.

Kolayca öğrenilip yapılabilir, hoşa giden faydalı sonuçları, alıştırmalara başlanır başlanmaz alınır. Gayretle ve düzenli çalışılırsa, Yüzen Ejder sağlığı düzeltme, bedensel görünüşü iyileştirme ve esenliği teşvik etme gücü verir. Özellikle cildi iyileştirtmesi ve kiloyu diyetsiz kontrol altında tutturması ile ünlüdür. Ancak Yüzen Ejderin ana hedefi yaşam enerjisinin, üretimini arttırmak ve tüm bedende dönüp dolaşmasını güçlendirmektir.